Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden worden op verzoek per post naar u verzonden.

deel 1; leveringsvoorwaarden aan consumenten,
deel 2; algemene voorwaarden glazenier
deel 3; aanvullende voorwaarden in verband met isolatieglas

ALGEMENE VOORWAARDEN GLAZENIER VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
vastgesteld door de Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG), gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer. 10/2003

Artikel 1 Definitie
Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt.
Onder ‘consument’ wordt verstaan degene een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.

Artikel 2 Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd)glas-in-lood, (gebrandschilderd)glas-in-koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord en/of kunststofplaten met bijbehorende materialen daaronder begrepen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Artikel 3 Prijzen

Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Aflevering; levertijd
Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

Artikel 5 Klachten
A. Algemeen.
1. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mond geblazen glas, of hand gegoten glassoorten gewerkt wordt.
B. Kwaliteit geleverde zaken.
1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht.2. Bij een verschil van mening tussen gebruiker en wederpartij kan de wederpartij de geschillencommissie om een oordeel vragen(zie art.15)
C. Slotbepaling
1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 1 van 4 Algemene Voorwaarden Consument 10/2003

Artikel 6 Betaling
1. De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen overeengekomen termijn na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. Op de facturen zal een kredietbeperkingstoeslag ad 3% worden berekend, welke uitsluitend in mindering mag worden gebracht, indien het factuurbedrag tijdig wordt betaald.
2. Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker een rente verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
3. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
4. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht voor partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30,00 inclusief BTW. De gebruiker is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen.

Artikel 7 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken
1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van de gebruiker.
 
Artikel 8 Afmetingen, gewichten maten
1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

Artikel 9 Overmacht
Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
 
Artikel 10 Risicoverdeling bij aanneming van werk
1. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de wederpartij.
2. De gebruiker van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas is niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.

Artikel 11 Afmeting en andere gegevens
1. Bij ontwerptekeningen voor glas-in-lood staat het de gebruiker vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de wederpartij.
Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 2 van 4 Algemene Voorwaarden Consument 10/2003
Artikel 12 Schade en aansprakelijkheid
1. Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
2. Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas kan de gebruiker maximaal 5 jaar garantie geven met uitzondering van (schuif)deuren en draairamen. (In afwijking hierop geeft Glas-in-lood Vreugdenhil 1 jaar garantie, zie de aanvullende voorwaarden voorplaatsen van glas-in-lood in isolatieglas.) Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de wederpartij.

Artikel 13 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.
 
Artikel 14 Reglement Geschillen Commissie
1. Bij een geschil maakt u dat schriftelijk kenbaar bij de gebruiker en het secretariaat van de O.V.G. Ondernemers Vereniging van Glazeniers Postbus 2075 2800 BE Gouda. U ontvangt een klachtenformulier om uw klachten kenbaar te maken, en een kopie van de offerte/orderbevestiging, de gebruiker maakt naar aanleiding daarvan zijn standpunt kenbaar. U ontvangt daarvan een afschrift.
2. Het klachtengeld bedraagt minimaal € 150 excl. reiskosten deskundige(n) en de administratiekosten ad. € 40 vanaf een offertebedrag ad € 500 excl. BTW. Voor dit bedrag ontvangt u een deskundigenrapport.
3. De geschillen commissie bestaat uit één lid van de vereniging en twee onafhankelijke deskundigen.
4. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan binnen een periode van een maand en indien u binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd na aflevering of binnen de garantietermijn, bij de gebruiker die lid is van de O.V.G.
5. Na het uitbrengen van het technische rapport van de deskundigen kan u nog beslissen of u het oordeel van de geschillencommissie wenst. Ziet u daarvan af dan wordt het klachtengeld geretourneerd in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker
6. Doet de gebruiker u naar aanleiding van het technisch rapport een aanbod en u vindt dat aanbod niet redelijk, dan kunt u dit voorleggen aan de commissie. Acht de commissie het aanbod wel redelijk, dan zal zij de klacht van de wedergebruiker afwijzen. In dat geval wordt het klachtengeld niet geretourneerd.
7. Tenslotte kan u uw klacht mondeling toelichten op een zitting van de Commissie in aanwezigheid van de gebruiker.
8. De uitspraak van de commissie kan luiden:
– U (deels) in het gelijk stellen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker
– U schadevergoeding toekennen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker
– Bepalen dat u het nog openstaande factuurbedrag moet betalen incl. klachtengeld en onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40
– De gebruiker of u verplichten de overeenkomst of aanbod na te komen incl. klachtengeld en onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40
– De overeenkomst ongedaan te maken en het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40 de kosten worden belast bij de gebruiker
– De gebruiker (herstel)werkzaamheden opdragen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker
– De commissie kan iedere andere beslissing nemen, die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil.
9. De Geschillencommissies doet een uitspraak die voor beide partijen bindend is. Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. De enige mogelijkheid laten om een uitspraak te toetsen is deze binnen twee maanden na verzending ervan aan de gewone rechter voor te leggen. Deze kan de uitspraak echter slechts marginaal toetsen, zoals voorzien in artikel 7:904 BW. Dit betekent dat de
Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 3 van 4 Algemene Voorwaarden Consument 10/2003 rechter het bindend advies slechts zal vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit betekent voor de praktijk dat een uitspraak van de Geschillencommissie alleen dan niet de rechterlijke toetsing zal doorstaan, indien de Geschillencommissie fundamentele beginselen van procesrecht niet in acht genomen zou hebben, zoals hoor en wederhoor, eventuele schrijf- of rekenfouten in de uitspraak kunnen op schriftelijk verzoek binnen veertien dagen, worden hersteld.10. Het bestuur van de O.V.G. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades ontstaan bij niet nakoming van de uitspraak door de gebruiker. Het bestuur heeft als enig machtsmiddel het lid door ontzetting het lidmaatschap op te zeggen en bovengenoemde kosten te verhalen.
Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 4 van 4 Algemene Voorwaarden Consument 10/2003
 

ALGEMENE VOORWAARDEN GLAZENIER
Vastgesteld door de Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG), gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenr. 191/2002

Artikel 1 Definitie
Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt, respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.
Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan degene die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Artikel 2 Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd) glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas-in-koper, Tiffany, versmelting en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord en/of kunststofplaten met bijbehorende materialen daaronder begrepen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Alle orders, door vertegenwoordigers van de gebruiker of door tussenpersonen opgenomen, binden de gebruiker eerst, indien deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.
4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.


Artikel 3 Prijzen

1. De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding, of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
2. Indien, na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst, een of meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt dit de wederpartij zo spoedig mogelijk mede onder opgaaf van redenen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
3. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Aflevering; levertijd
1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft de gebruiker de keuze dit gedeelte alvast af te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.
3. Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de wederpartij worden voldaan binnen de in artikel 6 genoemde betalingstermijn.

Artikel 5 Klachten
A. Algemeen.
1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard- of andere monsters te leveren.
3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mond geblazen glas, of hand gegoten glassoorten gewerkt wordt.

Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden 191/2002

B. Kwaliteit geleverde zaken.
1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden

2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit.
de wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden.
3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en dessin.
C. Overige klachten.
1. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk mocht zijn.
Bij een verschil van mening tussen gebruiker en wederpartij kan de wederpartij de geschillencommissie om een oordeel vragen (zie art.19)
D. Slotbepaling
1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 6 Betaling
1. De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling moet gebeuren effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting. Op de facturen zal een kredietbeperkingstoeslag ad 3% worden berekend, welke uitsluitend in mindering mag worden gebracht, indien het factuurbedrag tijdig wordt betaald. De gebruiker is gerechtigd zonder opgave van redenen contante betaling voor of bij de aflevering van de zaken te verlangen mits dit tevoren aan de wederpartij kenbaar is gemaakt.
2. Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker een rente verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
3. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de bank- of girorekening van de gebruiker is gecrediteerd en de gebruiker daarvan in kennis is gesteld of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie.
4. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de gebruiker een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
5. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7 De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surseance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
8. Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is de gebruiker gerechtigd van de wederpartij te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze van tekortkoming van de wederpartij zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 2 van 6 Algemene Voorwaarden 191/2002
Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht voor partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 exclusief BTW. De gebruiker is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvrage dient.

Artikel 7 Zekerheidstelling
De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de gebruiker terstond genoegzame en in de door de gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder op betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijk aanmaning geeft de gebruiker hetzij het recht de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo lang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden de geleverde zaken geacht door de gebruiker aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
2. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

Artikel 9 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken
Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van de gebruiker.

Artikel 10 Afmetingen, gewichten maten
1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
3. De kosten voor het opnemen van maten, zomede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Overmacht
Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk
1. Indien de gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om door verkocht glas in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd.
In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
2. De gebruiker draagt met betrekking tot het aangevoerde glas het risico, totdat het glas(-in-lood), dat wil zeggen elke (glas-in-lood)ruit afzonderlijk, in de sponningen is geplaatst. voor zover de wederpartij enige
Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 3 van 6 Algemene Voorwaarden 191/2002
risico – breuk, brand, diefstal etc. – door verzekering heeft gedekt, komt zodanig risico echter vanaf de aanvoer van het glas op het werk onmiddellijk voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de gebruiker op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en -bij akkoordbevinding- goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt de gebruiker terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
4. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot plaatsing van glas(-in-lood) juist wordt bevonden, is de gebruiker slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.
5. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de wederpartij.
6. De gebruiker van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas is niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt.
Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.

Artikel 13 Afmeting en andere gegevens
1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woord. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, stopverf etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. Bij ontwerptekeningen voor glas-in-lood staat het de gebruiker vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de wederpartij.

Artikel 14 Meer- of minderwerk
1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 15 Schade en aansprakelijkheid
1. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het, in uitdrukkelijke opdracht van wederpartij, leveren en plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling, alsmede voor de gevolgen van het, op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij, plaatsen in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.
3. Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
4. Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

5. Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas kan de gebruiker maximaal 5 jaar garantie geven met uitzondering van (schuif)deuren en draairamen.(In afwijking hierop geeft Glas-in-lood Vreugdenhil 1 jaar garantie, zie de aanvullende voorwaarden voorplaatsen van glas-in-lood in isolatieglas.  Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de wederpartij.
Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 4 van 6 Algemene Voorwaarden 191/2002

Artikel 16 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden
1. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteek steigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
2. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de gebruiker gratis gebruik kunnen worden gemaakt; Formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
3. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
4. Indien aan de gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

Artikel 17 Consumententransacties
Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6: 236 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 Verjaring
Vorderingsrechten van de wederpartij jegens de gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van 1 jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 19 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Artikel 20 Reglement Geschillen Commissie
1. Bij een geschil maakt u dat schriftelijk kenbaar bij de gebruiker en het secretariaat van de O.V.G. Ondernemers Vereniging van Glazeniers Postbus 2075 2800 BE Gouda. U ontvangt een klachtenformulier om uw klachten kenbaar te maken, en een kopie van de offerte/orderbevestiging, de gebruiker maakt naar aanleiding daarvan zijn standpunt kenbaar. U ontvangt daarvan een afschrift.
2. Het klachtengeld bedraagt minimaal € 150 excl. reiskosten deskundige(n) en de administratiekosten ad. € 40 vanaf een offertebedrag ad € 500 excl. BTW voor dit bedrag ontvangt u een deskundigenrapport.
3. De geschillencommissie bestaat uit één lid van de vereniging en twee onafhankelijke deskundigen.
4. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan binnen een periode van een maand en indien u binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd na aflevering of binnen de garantietermijn, bij de gebruiker die lid is van de O.V.G.
5. Na het uitbrengen van het technische rapport van de deskundigen kan u nog beslissen of u het oordeel van de geschillencommissie wenst. Ziet u daarvan af dan wordt het klachtengeld geretourneerd in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker

6. Doet de gebruiker u naar aanleiding van het technisch rapport een aanbod en u vindt dat aanbod niet redelijk, dan kunt u dit voorleggen aan de commissie. Acht de commissie het aanbod wel redelijk, dan zal zij de klacht van de wedergebruiker afwijzen. In dat geval wordt het klachtengeld niet geretourneerd.
7. Tenslotte kan u uw klacht mondeling toelichten op een zitting van de Commissie in aanwezigheid van de gebruiker.
8. De uitspraak van de commissie kan luiden:
9. U (deels) in het gelijk stellen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker.
10. U schadevergoeding toekennen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker

11. Bepalen dat u het nog openstaande factuurbedrag moet betalen incl.. klachtengeld en onderzoek-,
Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 5 van 6 Algemene Voorwaarden 191/2002
de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40
12. De gebruiker of u verplichten de overeenkomst of aanbod na te komen incl... klachtengeld en onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40
13. De overeenkomst ongedaan te maken en het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40 de kosten worden belast bij de gebruiker
14. De gebruiker (herstel)werkzaamheden opdragen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker
15. De commissie kan iedere andere beslissing nemen, die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil.
16. De Geschillencommissies doet een uitspraak die voor beide partijen bindend is. Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. De enige mogelijkheid om de uitspraak te laten toetsen is deze binnen twee maanden na verzending ervan aan de gewone rechter voor te leggen. Deze kan de uitspraak echter slechts marginaal toetsen, zoals voorzien in artikel 7:904 BW. Dit betekent dat de rechter het bindend advies slechts zal vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit betekent voor de praktijk dat een uitspraak van de Geschillencommissie alleen dan niet de rechterlijke toetsing zal doorstaan, indien de Geschillencommissie fundamentele beginselen van procesrecht niet in acht genomen zou hebben, zoals hoor en wederhoor, eventuele schrijf- of rekenfouten in de uitspraak kunnen op schriftelijk verzoek binnen veertien dagen, worden hersteld.
17. Het bestuur van de O.V.G. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades ontstaan bij niet nakoming van de uitspraak door de gebruiker. Het bestuur heeft als enig machtsmiddel het lid door ontzetting het lidmaatschap op te zeggen en bovengenoemde kosten te verhalen.

Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Pagina 6 van 6 Algemene Voorwaarden 191/2002

Aanvullende voorwaarden in verband met isolatieglas.

•    De te verwachte levensduur van normaal isolatieglas is 10 jaar. De levensduur van glas-in-lood in isolatieglas is 0 jaar. Dit heeft een oorzaak; bij glas-in-lood tussen isoglas kan door het gewicht een dusdanige werking ontstaan dat de absolute dichtheid van het isoglas beslist NIET voor een periode van 10 jaar kan worden gegarandeerd. Glas-in-lood Vreugdenhil geeft om deze reden 1 jaar garantie tegen condensvorming. De garantie houdt in; het opnieuw assembleren van het glas-in-lood in isolatieglas. De overige kosten vallen niet onder de garantie.
•    Het binnen- en buitenaanzicht van de ramen is minder fraai dan het oorspronkelijke glas-in-lood door reflecties op het buitenste glas.
•    De bij de normale glas-in-lood ramen gebruikelijke kitten kunnen tussen het dubbelglas uitwasem en en blijvende condens veroorzaken; daarom worden de glas-in-lood ramen opnieuw in lood gezet en niet gekit, wat in deuren, draairamen en bij langsrijdend zwaar verkeer oorzaak kan zijn van een lichte “rammel”.

Indien opdracht gegeven wordt voor het on-verlood plaatsen in isolatieglas wordt geen garantie gegeven op het uitwasemen van oud kit, het los trillen van oude vervuiling en dergelijke.

•  Vóór de plaatsing tussen dubbel glas worden de glas-in-lood ramen gereinigd, het blijft echter een ambachtelijk product waarbij geen enkele verantwoordelijkheid kan worden genomen voor achtergebleven sporen van snijolie, soldeervloeistof, vegen, stof en andere verontreinigingen op het glas of het lood.
• Indien bestaande ramen in isoglas geplaatst moeten worden, moet rekening gehouden worden met het feit dat circa 14 mm. aan alle zijden moet worden ingekort.
•  Door de dikte van het glas-in-lood in dubbele beglazing is soms aanpassing van kozijnen e.d. noodzakelijk, bij draaiende ramen kan het gewicht een probleem vormen. Bij te smalle sponningen kan soms het zwarte isolatierubber zichtbaar zijn. U ontvangt hierover advies.
Nieuw lood en soldeer kan op verzoek worden behandeld met patina. De kleur van het metaal wordt dan licht- tot donkergrijs waardoor het paneel ouder lijkt. Hiermee kan het effect van tientallen jaren weersinsvloeden niet geheel worden benaderd.

Conclusie

Glas-in-lood is een traditioneel ambachtelijk product en levert in combinatie met moderne technieken als isolerende beglazing een aantal problemen op. Daarom kan hierop geen enkele garantie worden gegeven.

Indien u ons opdracht geeft tot het vervaardigen van glas-in-lood in isolatieglas, gaat u akkoord met bovenstaande punten.

Tot onze Algemene leveringsvoorwaarden behoren bovengenoemde Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden van de Ondernemers Vereniging van Glazeniers, (O.V.G.)  zoals vermeld op deze website; www.studioillusie.nl en worden op verzoek per post verzonden.